Page 460

kopp_gesamtkatalog_2016_2017

458 artikel I: Algemeen 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijking dienen uiterlijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden. 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Kopp Benelux BV en zijn directie. 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoopof andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Kopp Benelux BV en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 7. Indien Kopp Benelux BV niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Kopp Benelux BV in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. artikel II: Offertes en aanbiedingen 1. Alle offertes en aanbiedingen van Kopp Benelux BV zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 2. Kopp Benelux BV kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Kopp Benelux BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Kopp Benelux BV anders aangeeft. 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Kopp Benelux BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. artikel III: Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst 1. De overeenkomst tussen Kopp Benelux BV en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Kopp Benelux BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Kopp Benelux BV dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 3. Indien de Wederpartij na zes maanden de zaken niet heeft afgenomen, is Kopp Benelux BV gerechtigd deze aan derden te verkopen. De Wederpartij is in dat geval zowel de kosten aan Kopp Benelux BV verschuldigd die Kopp Benelux BV heeft moeten maken voor het opslaan van de goederen als de indirecte en directe schade die Kopp Benelux BV geleden heeft en nog zal lijden, vermeerderd met een boete van 10% over de met de Wederpartij overeengekomen verkoopprijs van betreffende goederen. 4. Levering geschiedt af bedrijf van Kopp Benelux BV en/of Heinrich Kopp GmbH in opdracht van Kopp Benelux B.V. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Kopp Benelux BV gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij. 5. Kopp Benelux BV heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 6. Kopp Benelux BV is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Kopp Benelux BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Kopp Benelux BV zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Kopp Benelux BV gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Kopp Benelux BV bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Kopp Benelux BV op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Kopp Benelux BV een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Kopp Benelux BV gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Kopp Benelux BV daardoor direct of indirect ontstaan. 11. Indien Kopp Benelux BV met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Kopp Benelux BV niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Kopp Benelux BV alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Kopp Benelux BV rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. artikel IV: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 1. Kopp Benelux BV is zonder nadere ingebrekestelling met onmiddellijke ingang bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: (a) de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; (b) na het sluiten van de overeenkomst Kopp Benelux BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; (c) de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; (d) Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Kopp Benelux BV kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Kopp Benelux BV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 2. Voorts is Kopp Benelux BV bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Kopp Benelux BV kan worden gevergd. 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Kopp Benelux BV op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Kopp Benelux BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 4. Indien Kopp Benelux BV tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Kopp Benelux BV gerechtigd tot vergoeding van zowel de directe als de indirecte schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. artikel V: Overmacht 1. Indien de ontbinding aan de Wedepartij toerekenbaar is, is Kopp Benelux BV gerechtigd tot vergoeding van zowel de directe als indirecte schade. Daaronder begrepen de kosten die daardoor direct of indirect ontstaan. Kopp Benelux is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Kopp Benelux BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Kopp Benelux BV niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Kopp Benelux BV of van derden daaronder begrepen. Kopp Benelux BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Kopp Benelux BV zijn verbintenis had moeten nakomen. 3. Kopp Benelux BV kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 4. Voor zoveel Kopp Benelux BV ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Kopp Benelux BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. artikel VI: Betaling en incassokosten 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Kopp Benelux BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Kopp Benelux BV aangegeven. Kopp Benelux BV is gerechtigd om periodiek te factureren. 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 3. Kopp Benelux BV heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 4. Kopp Benelux BV kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Kopp Benelux BV kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Kopp Benelux BV verschuldigde. 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Kopp Benelux BV echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. artikel VII: Eigendomsvoorbehoud 1. Alle door Kopp Benelux BV en/of Heinrich Kopp GmbH in opdracht van Kopp Benelux B.V. in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van KoppBenelux BV c.q. Heinrich Kopp GmbH totdat de Wederpartij volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Kopp Benelux BV gesloten uit hoofde van enige met Kopp Benelux gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen. Verkaufs- und Lieferbedingungen Sales terms and delivery conditions Leverings- en betalingsvoorwaarden


kopp_gesamtkatalog_2016_2017
To see the actual publication please follow the link above